หลักสูตรการสัมมนา

ทางตะลอนทัวร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดอบรมสัมมนาให้แก่ลูกค้าบริษัท ข้าราชาการ หรือองค์กรต่าง ๆ จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังได้จัดทีมวิทยากรผู้มีคุณวุฒิ ระดับอาจารย์จากหลายสถาบัน เพื่อให้ครอบคลุมทุกเนื้อหา ความต้องการ และวัตถุประสงค์ของลูกค้าของเราและเพื่อให้การประสานงานระหว่างลูกค้าและทีมงานตะลอนทัวร์ เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วสิ่งสำคัญคือรายละเอียดความต้องการของลูกค้า ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

 • ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานที่ เช่น จังหวัด, ที่พักที่ต้องการ(ถ้ามี), ลักษณะที่เที่ยว แบบ Adventure มีกิจกรรมผจญภัย หรือแบบสงบเงียบ เน้นการพักผ่อน กินดี อยู่ดี
 • จำนวนพนักงาน
 • เพศ ชาย – หญิง, ช่วงอายุ, พักห้องละกี่ท่าน
 • รูปแบบของงานสัมมนาที่ต้องการ เช่น มีการประชุมสัมมนา, Walk Rally, Team Building, พักผ่อนทั่วไป หรือมีการจัดงานเลี้ยง เป็นต้น
 • งบประมาณ ซึ่งถือเป็นรายละเอียดสำคัญ หากลูกค้าสามารถระบุงบประมาณที่คาดว่า จะใช้ในการจัดสัมมนาได้ ทางทีมงานก็จะสามารถจัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย
 • เนื้อหาหลักสูตรที่ต้องการ

ตัวอย่างหลักสูตรที่มี

 • การรับมือกับภาวะวิกฤติเพื่อสร้างโอกาส
 • การพัฒนากระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน
 • การบริหารทั่วไป
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การพัฒนาความคิด
 • ภาวะผู้นำ และการนำองค์กร
 • การพัฒนาทัศนคติ
 • การประชาสัมพันธ์ การตลาด
 • การสื่อสาร และ การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • การบริหารลูกค้า และการบริการ
 • หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ และ IT
 • หลักสูตรเกี่ยวกับภาษี บัญชี การเงิน และ กฎหมาย
 • หลักสูตรด้านการขาย
 • หลักสูตรสำหรับ SMEs
 • การอบรม เชิงสันทนาการ