รายละเอียดการสมัคร

อัตราค่าโครงการ
ราคารวม 59,000บาท* (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
*ผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ก็สามารถไปร่วมโครงการค่ายภาษาจีนพร้อมกับบุตรหลานได้ โดยชำระค่าเรียนและค่าใช้จ่ายทุกอย่างเช่นเดียวกันกับบุตรหลาน

รายละเอีดดการชำระเงินคลิกที่นี่ (สามารถชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต)

อัตรานี้รวม
1. ค่าเรียน ค่าที่พัก อาหาร 3 มื้อ ค่าทัศนศึกษาและค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมที่ได้กำหนดไว้
2. VISA และภาษีสนามบินไทย-จีน ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางทุนประกัน 1,000,000 บาท
3. ค่าที่พักห้องคู่ ในหอพักนักเรียนต่างชาติของโรงเรียนหรงหวาย หรือตามที่โรงเรียนจัดให้

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
1. หนังสือเดินทางและที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น เครื่องดื่มและอาหารพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
2. ค่าน้ำหนักสัมภาระเดินทางเกินกำหนด (ท่านละไม่เกิน15- 20 กิโลกรัมตามที่สายการบินกำหนด)

หมายเหตุ : ราคา วันเดินทางและรายละเอียดต่างๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่ตารางการบินของสายการบินมีการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

ขั้นตอนการสมัคร

1. ส่งเอกสาร + ชำระค่ามัดจำโครงการ
1.1 เอกสารการสมัคร (*ดูหัวข้อเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ)
1.2 ชำระมัดจำค่าโครงการ 20,000 บาท

2. ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือ + ค่าตั๋วเครื่องบิน (ภายใน 28 ก.พ. 58)
ค่าโครงการส่วนที่เหลือ 39,000 บาท

กรุณาแฟ็กซ์หรือสแกนสลิป การโอนเงินมาที่ 02-4963821, talontours@hotmail.com

3. เตรียมเอกสารทำวีซ่า + ปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
ณ สำนักงานนิตยสารจีนไทย สองภาษารายเดือน
กรุณานำ 1.พาสปอร์ตตัวจริง และ 2.รูปถ่าย 2 นิ้ว (พื้นขาว) จำนวน 2 รูป
ติดตัวมาด้วย

เงื่อนไขการให้บริการ

  • โครงการฯ จะมีอาจารย์ผู้ดูแล 1 ท่าน
  • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะ หากยกเลิกการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์
  • ทางผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำค่าโครงการฯ ในทุกกรณี

เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาพาสปอร์ต
4. กรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ขอสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

กรณีอายุต่ำกว่า 18 ปีขอเอกสารเพิ่มเติม 1. สูจิบัตร และ 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

เอกสารประกอบการทำวีซ่าประเทศจีนสำหรับหนังสือเดินทางไทย

1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (หน้าตรง ฉากหลังสีขาว ไม่มีลวดลาย ห้ามใช้รูปสติ๊กเกอร์หรือรูปตัดต่อ)
กรณีภายใน 2 ปี ไม่มีวีซ่าจีนในเล่ม ขอเอกสารเพิ่มดังนี้
- สำเนาสมุดเงินฝาก หน้าแรก และ หน้าปัจจุบัน ยอดเงินมากกว่า 50,000 บาท
กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เดินทาง
- สำเนาสมุดเงินฝาก หน้าแรก และ หน้าปัจจุบัน ยอดเงินมากกว่า 50,000 บาท ของคุณพ่อ หรือคุณแม่