เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการสัมมนา

วิธีการจัดสัมมนา
สัมมนา หมายถึง การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ผลของการสัมมนาถือว่า เป็นเพียงข้อเสนอแนะ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำไปปฏิบัติตามหรือไม่ ก็ได้

จุดมุ่งหมายของการ "การสัมมนา"

 1. อบรม ฝึกฝน ชี้แจง แนะนำ สั่งสอน ปลูกฝังทัศนคติและให้คำปรึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 2. พิจารณา สำรวจ ตรวจสอบปัญหาหรือประเด็นต่างๆ ที่หยิบยกขึ้นมา เพื่อทำความเข้าใจ ในเรื่องที่ต้องการรู้
 3. เสนอแนะสิ่งน่ารู้ น่าสนใจ ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์
 4. แสวงหาข้อตกลง ด้วยวิธีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสรี ซัก-ถาม ถกเถียง ปรึกษาหารือ ภายใต้หัวข้อที่กำหนด
 5. ให้ได้ข้อสรุปผลของการนำเสนอหัวข้อ หรือการวิจัย

ประโยชน์ของการจัดสัมมนา

 1. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้รับความรู้ แนวคิดจากการสัมมนา สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงาน และชีวิตส่วนตัวได้
 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้มากขึ้นจากการสัมมนา ช่วยทำให้ระบบและวิธีการทำงาน มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 3. ช่วยแบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา เนื่องจากผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับ การอบรมสัมมนา ทำให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาต่างๆ และวิธีการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนางานให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
 4. เป็นการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้พร้อมที่จะก้าวไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้น หรืองานที่จำเป็นต้อง อาศัยความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับตัวได้ง่ายขึ้น เนื่องจากได้รับความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
 5. เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน เพราะโดยปกติแล้วการพิจารณาเลื่อน ตำแหน่ง ผู้ที่ได้รับการอบรมสัมมนาย่อมมีโอกาสได้รับการพิจารณาก่อน
 6. เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจมุ่งกระทำกิจกรรมอันดีงามให้ สังคม
 7. สามารถสร้างมนุษย์สัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการทำงาน สามารทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
 8. เกิดความกระตือรือร้น กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ รู้จักยอมรับ ความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักใช้ดุลยพินิจวิเคราะห์ปัญหา สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน และเกิดภาวะผู้นำ

แหล่งที่มา : การจัดสัมนา,เกษกานดา สุภาพจน์.กทม.