รายชื่อลูกค้าปี 2553

มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทัวร์

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ทัวร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ กรมชลประทาน

กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กรมสามัญ

กรมชลประทาน จ.เพชรบูรณ์

มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ โรงเรียนเศรษฐเสถียร โรงเรียนบ้านสะเอะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์

โรเงรียนเศรษฐเสถียร

โรงเรียนบ้านสะเอะ
จ.ยะลา

siam gypsum Sun Arrow สำรวยเอ็นจิเนียริ่ง

Siam Gypsum

Sun Arrow

Samruay Engineering

ช.ทวีก่อสร้าง กระทิงแดง ยูไนเต็ดดิสทิลเลอร์

ช.ทวีก่อสร้าง

กระทิงแดง

UNITED THAI DISTILLERS

ฺBertram Crimical Sino-Thai ไทยโตไก

Bertram Chemical

Sino-Thai

Thai Tokai Carbon

Mintech ียีซีมอนเรดิโอ Greiner bio-one

Mintech Enterprise

GSIMON Radio

Greiner Bio-One

ICC His&Her PSI

I.C.C. International

นิตรสาร His&Her

PSI

Hoya Leeming Naturally Plus

HOYA

Lee Ming Enterprise

Natural Plus

Global Advesting Global Coating Thomson Reuters

Global Advesting

Global Coating

Thomson Reuters

ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม Trendart TV Visible Engineering

ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม

Trendart TV

Visible Engineering

UPM
UPM Raflatac