TL-NT05 ทัวร์เชียงราย - เจาะลึกเชียงราย

กำหนดการเดินทาง

TL-NT05 ทัวร์เชียงราย - เจาะลึกเชียงราย วัดร่องขุ่น – พระตำหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – พระธาตุดอยตุง – แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก – สามเหลี่ยมทองคำ – ดอยแม่สลอง – ภูชี้ฟ้า - ดอยผาหม่น - น้ำตกภูซาง - กว๊านพะเยา - วัดศรีโคมคำ - พระธาตุช่อแฮ

ทริปเดินทาง ออกทุกพฤ. – จ. (กรุ๊ปเหมาออกได้ทุกวัน)

เดือนตุลาคม 57 : 22 - 25, 23 - 26, 30 - 2 พ.ย.

เดือนพฤศจิกายน 57 : 6 - 9, 13 - 16, 20 - 23, 27 - 30

เดือนธันวาคม 57 : 4 - 7 (วันพ่อ), 11 - 14, 18 - 21, 25 - 28, 26 - 29, 30 - 2 ม.ค. (วันขึ้นปีใหม่)

เดือนมกราคม 58 : 2 - 5, 9 - 12, 16 - 19, 23 - 26, 30 - 2 ก.พ.

เดือนกุมภาพันธ์ 58 : 5 - 8, 12 - 15, 19 - 22, 26 - 1 มี.ค.

19.00 น. พบกัน ณ จุดนัดหมายอย่างพร้อมเพรียง ขึ้นรถตู้ V.I.P. ที่จัดเตรียมไว้ให้
19.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ วัดร่องขุ่น แวะทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า (1) หลังจากนั้นชมความงามของสถาปัตยกรรมที่สร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โกษิตพิพัฒน์ พร้อมทั้งชมภาพเขียนต่าง ๆ
08.30 น. ออกเดินทางสู่พระตำหนักดอยตุง ชมความงามของพระตำหนักซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า จากนั้นพาท่านเดินชมสวนแม่ฟ้าหลวง สวนดอกไม้เมืองหนาวที่มีพรรณไม้นานาพันธ์ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ลังจากนั้นพาท่านสักการะพระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีกุน ชมทิวทัศน์ของจุดสูงสุดของดอยตุง
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2)
13.30 น. ถึงแม่สาย พาท่านช้อปปิ้งที่ตลาดท่าขี้เหล็ก เพื่อเลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากจีน
15.30 น. พาท่านสู่สามเหลี่ยมทองคำ สักการะพระเชียงแสนสี่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ พระนวล้านตื้อ) ชมทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขง จุดที่เชื่อมต่อกันระหว่าง 3 ประเทศ หลังจากนั้นพาท่านสู่วัดพระธาตจอมกิตติ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงราย และัเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขง
17.30 น. เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (3)
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (4) หลังจากนั้นพาท่านชมเมืองโบราณเชียงแสน กลุ่มโบราณสถานสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 - 21
09.00 น. เดินทางสู่ดอยแม่สลอง ชมความงดงามของต้นกุหลาบพันปีตลอดสองข้างทาง (ตั้งแต่เดือน ธ.ค. – ม.ค.) แวะชิมชาอู่หลง และไร่ชา    101 ไร่ชาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สักการะสุสานนายพลต้วน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (5)
13.00 น. ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูซาง แวะชมน้ำตกภูซาง หรือน้ำตกร้อน หากใครได้มายืนอาบ ก็จะรู้สึกราวกับว่าได้มาอาบน้ำอุ่นจากฝักบัวขนาดมหึมาในธรรมชาติ
17.00 น. ถึงภูชี้ฟ้า เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย รับประทานอาหารเย็น (6)    ชมการแสดงของเด็กชาวเขา
21.00 น. พักผ่อนเก็บแรงไว้เที่ยวต่อ ราตรีสวัสดิ์

05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เตรียมตัวขึ้นสู่ภูชี้ฟ้า  ชมจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามที่สุด พร้อมถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า จากนั้นเดินสู่ยอดภูชี้ฟ้าจุดชมวิวที่มองได้ถึง 360 องศา และยังสามารถมองเห็นฝั่งลาวได้อีกด้วย
08.00 น. กลับสู่ที่พัก รับประทานอาหารเช้า (7) เตรียมตัวเก็บสัมภาระ
09.00 น. พาท่านสู่ดอยผาหม่นชมทิวลิปเมืองไทย และสวนเกษตรดอกไม้เมืองเหนือ
11.30 น. ถึง จ.พะเยา แวะวัดศรีโคมคำ สักการะพระเจ้าตนหลวงหรือพระเจ้าองค์หลวง พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนา
12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (8) ที่กว๊านพะเยา สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของจ.พะเยา และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาน้ำจืดที่สำคัญของภาคเหนือตอนบน
13.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.แพร่
15.00 น.    ถึงจ.แพร่ แวะสักการะพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีขาล เพื่อความเป็นศิริมงคล
16.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก
18.30 น. ถึง จ.พิษณุโลก รับประทานอาหารเย็น (9) ที่ร้านฟ้าไทยฟาร์ม
24.00 น. ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจจากตะลอนทัวร์

หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์จากลูกค้าเป็นหลัก

เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี คิด 4,000 บาท พักรวมกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง ไม่มีเครื่องนอน

ราคานี้รวม

 1. รถตู้ V.I.P. 9 ที่นั่ง
 2. ค่าที่พัก สามเหลี่ยมทองคำ 1 คืน ,ภูชี้ฟ้า 1 คืน
 3. ค่าอาหาร 9 มื้อ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
 5. ค่าเครื่องดื่มบนรถ น้ำเปล่า, น้ำแข็ง, น้ำอัดลม, ผ้าเย็น, อาหารว่าง บริการตลอดทาง
 6. ค่าเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบนรถ
 7. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ราคานี้ไม่รวม

 1. อาหารหรือเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่แจ้ง
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าธรรมเนียมคนต่างชาติ
 4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่แจ้ง

การสำรองที่นั่ง

โทรมาจองก่อนแล้วโอนเงินมัดจำล่วงหน้าคนละ 50% โดยโอนมาที่

ธ.กรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 0131393815 ชื่อบัญชี นายชัยพร ไตรปราบ ประเภทออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 2380906384 ชื่อบัญชี นายชัยพร ไตรปราบ ประเภทออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 0642621831 ชื่อบัญชี นายชัยพร ไตรปราบ ประเภทออมทรัพย์
หลังจากโอนเสร็จแล้วกรุณาส่งแฟ็กซ์หรือเมล์มาที่ talontours@hotmail.com
โดยแจ้งชื่อ – สกุล, อายุ และเบอร์โทรติดกลับด้วย
ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วัน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

 1. เสื้อกันหนาว
 2. ยาประจำตัว (ถ้ามี), ยาดม, ยาแก้เมารถ

* ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 ท่าน
** สำหรับทัวร์เป็นหมู่คณะนัดขึ้นรถสถานที่สะดวกได้
*** ควรจองล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 15 วัน Long weekend 30 วัน