TL-NT06 ทัวร์เชียงใหม่ 3 ดอย

TL-NT06 ทัวร์เชียงใหม่ 3 ดอย - ดอยอินทนนท์ - น้ำตกวชิรธาร - พระธาตุศรีจอมทอง - หมู่บ้านถวาย - เวียงกุมกาม - ดอยสุเทพ - ภูพิงค์ราชนิเวศน์ - ดอยปุย - สวนสัตว์เชียงใหม่ - คุ้มเสือ - ม่อนแจ่ม - ถ้ำเชียงดาว - ดอยอ่างขาง - บ่อสร้าง

5 วัน 4 คืน
ทริปเดินทาง ออกทุกพฤ. – จ. (กรุ๊ปเหมาออกได้ทุกวัน)

เดือนตุลาคม 57 : 22 - 26, 23 - 27, 30 - 3 พ.ย.

เดือนพฤศจิกายน 57 : 6 - 10, 13 - 17, 20 - 24, 27 - 1 ธ.ค.

เดือนธันวาคม 57 : 4 - 8 (วันพ่อ), 11 - 15, 18 - 22, 25 - 29, 26 - 30, 30 - 3 ม.ค. (วันขึ้นปีใหม่)

เดือนมกราคม 58 : 2 - 6, 9 - 13, 16 - 20, 23 - 27, 30 - 3 ก.พ.

เดือนกุมภาพันธ์ 58 : 5 - 9, 12 - 16, 19 - 23, 26 - 2 มี.ค.

19.00 น. พบกัน ณ จุดนัดหมายอย่างพร้อมเพรียง ขึ้นรถตู้ V.I.P. ที่จัดเตรียมไว้ให้
19.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่

06.30 น. ถึงอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ แวะทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า (1)
07.30 น. ถึงดอยอินทนนท์ พิชิตจุดสูงสุดของประเทศไทย
09.00 น. สักการะพระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ชมสวยดอกไม้เมืองเหนือที่มีความสวยงาม
10.00 น. แวะชมน้ำตกวชิรธาร น้ำตกขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ 80 เมตร หากท่านโชคดีอาจจะเห็นรุ้งกินน้ำขึ้นที่น้ำตกนี้ก็เป็นได้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2)
13.30 น. แวะวัดพระธาตุศรีจอมทอง สักการะพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา และเป็นพระธาตุประจำปีชวด
15.00 น. พาท่านสู่หมู่บ้านถวาย หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ที่มีชื่อเสียงงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลัก
15.30 น. พาท่านสู่เวียงกุมกาม นครใต้พิภพสมัยพญามังราย นั่งรถรางชมเมืองโบราณ และวัดต่าง ๆ อาทิ วัดช้างค้ำ , วัดเจดีย์เหลี่ยม (กู้คำ) เป็นต้น
17.30 น. เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (3) ที่ร้านเบญจรงค์ขันโตก ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเหนือ หลังจากนั้นพาท่านเดินเที่ยวถนนคนเดิน
22.00 น. ราตรสวัสดิ์

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (4) ที่โรงแรม
08.00น. พาท่านเดินทางสู่ "ดอยสุเทพ" สักการะองค์พระธาตุสำคัญอันเป็นที่เคารพนับถือของชาวเชียงใหม่ และชาวเหนือ ทั้งยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีมะแม สัมผัสกับจุดชมวิวที่ท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ตัวเมืองเชียงใหม่
09.30 น. พาท่านขึ้นสู่ "พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์" เป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์ในฤดูหนาว ชมดอกกุหลาบใหญ่และดอกไม้เมืองหนาวนา ๆ ชนิด แล้วขึ้นไปชมวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้งที่ดอยปุย ชมประเพณีและวัฒนธรรมที่รักษาสืบต่อกันมายาวนานและพิพิธภัณฑ์ฝิ่นและซื้อของฝากมากมาย
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านใบออร์คิด อ.แม่ริม ชมสวนกล้วยไม้ และ ฟาร์มผีเสื้อ พร้อมซื้อของที่ระลึก
13.00 น. พาท่านสู่ม่อนแจ่ม สัมผัสอากาศหนาวเย็น ชมวิวทิวทัศน์ 360 องศา ชมไร่สตอเบอร์รี่สองข้างทาง 
15.00 น. เดินทางสู่ดอยอ่างขาง
17.00 น. ถึงดอยอ่างขาง  พาท่านเข้าสู่ที่พัก
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (6) พักผ่อนตามอัธยาศัย
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พาท่านสู่จุดชมวิว ชมพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกยามเช้า หลังจากนั้นแวะไร่สตรอเบอร์รี่ขั้นบันได , ชมหมู่บ้านขอบด้ง หมู่บ้านของชาวมูเซอดำที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (7) ที่รีสอร์ท
09.00 น. พาท่านเข้าสู่สถานที่เกษตรหลวงอ่างขาง ชมความงดงามของสวนดอกไม้เมืองเหนือที่มีสีสันสวยงาม ถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้นานาพันธุ์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (8)
13.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.เชียงดาว
15.00 น. แวะชมถ้้ำเชียงดาว ถ้ำที่มีตำนานความศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าขานสืบต่อกันมา ชมความงดงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ
17.00 น. แวะซื้อของฝากที่ร้านวนัสนันท์ อาทิ ไส้อั่ว, แคบหมู, น้ำพริกหนุ่ม ฯลฯ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (9)
19.00 น. ออกเดินทางกลับ

 

05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากตะลอนทัวร์

หมายเหตุ
- เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์จากลูกค้าเป็นหลัก
เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ลดราคาท่านละ 1,200 บาท พักรวมกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง ไม่มีเครื่องนอน

ราคานี้รวม

 1. รถตู้ V.I.P. 9 ที่นั่ง (TV, DVD, Karaoke เครื่องเสียง)
 2. ค่าที่พัก โรงแรมในตัวเมือง 1 คืน , ดอยอ่างขาง 1 คืน
 3. ค่าอาหาร 9 มื้อ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
 5. ค่าเครื่องดื่มบนรถ น้ำเปล่า, น้ำแข็ง, น้ำอัดลม, ผ้าเย็น, อาหารว่าง บริการตลอดทาง
 6. ค่าเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบนรถ
 7. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ

ราคานี้ไม่รวม

 1. อาหารหรือเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่แจ้ง
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าธรรมเนียมคนต่างชาติ
 4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่แจ้ง

การสำรองที่นั่ง

โทรมาจองก่อนแล้วโอนเงินมัดจำล่วงหน้าคนละ 50% โดยโอนมาที่

ธ.กรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 0131393815 ชื่อบัญชี นายชัยพร ไตรปราบ ประเภทออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 2380906384 ชื่อบัญชี นายชัยพร ไตรปราบ ประเภทออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 0642621831 ชื่อบัญชี นายชัยพร ไตรปราบ ประเภทออมทรัพย์
หลังจากโอนเสร็จแล้วกรุณาส่งแฟ็กซ์หรือเมล์มาที่ talontours@hotmail.com
โดยแจ้งชื่อ – สกุล, อายุ และเบอร์โทรติดกลับด้วย
ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วัน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

 1. เสื้อกันหนาว
 2. ยาประจำตัว (ถ้ามี), ยาดม, ยาแก้เมารถ

* ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 ท่าน
** สำหรับทัวร์เป็นหมู่คณะนัดขึ้นรถสถานที่สะดวกได้
*** ควรจองล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 15 วันนะครับ เทศกาล 30 วัน