TL-NT12 ทัวร์ภูเรือ - ทัวร์เชียงคาน

TL-NT12 ทัวร์ภูเรือ - ทัวร์เชียงคาน - สวนหินผางาม ภูเรือ - วัดเนรมิตวิปัสสนา - พระธาตุศรีสองรัก - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - วัดโพนชัย- ไร่ TSA - เชียงคาน - แก่งคุดคู้ - ภูควายเงิน - ตักบาตรข้าวเหนียว - ชมทะเลหมอกภูทอก - วัดศรีคุณเมือง - วัดท่าแขก - สวนหินผางาม

20:00 น. พบกันที่จุดนัดหมาย ขึ้นรถตู้ V.I.P. 9 ที่นั่ง ออกเดินทางสู่ อ.ภูเรือ

05.00 น. ถึงภูเรือ นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า ณ ยอดภูเรือ ชมหินศิวะ หินเต่า หินพานพันหมาก จุดหนาวสุดในสยามและบรรยากาศอันหนาวเย็นบนยอดภูเรือ พร้อมบริการอาหารเช้า (1)
09.00 น. แวะชมไร่ TSA แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวสวย ๆ และฝักทองยักษ์
10.30 น. เดินทางสู่ วัดเนรมิตวิปัสสนาเชิญท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลองตัววัดตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขาโบสถ์และเจดีย์ภายในวัดก่อสร้างด้วย ศิลาแลงทั้งหลัง ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมที่งดงามตระการตา หลังจากนั้นพาท่านนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก  เพื่อเป็นสิริมงคล วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ ศิลปะล้านช้าง พาท่านชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน ที่วัดโพนชัย จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองด่านซ้าย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2) ที่ อ.ด่านซ้าย หลังจากนั้นเดินทางสู่ อ.เชียงคาน
15.00 น. ถึง อ.เชียงคาน ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งโขง ผ่านแก่งคุดคู้ ภูควายเงิน ภูผาแบ่น จากนั้นช็อปปิ้ง ซื้อของฝากมากมายที่แก่งคุดคู้ อาทิ มะพร้าวแก้ว  จากนั้นชมวัดศรีคุณเมือง วัดศิลปะล้านนาและล้านช้าง  สักการะพระพุทธรูปสลักหินที่วัดท่าแขก เดินเล่นชมเมืองยามเย็น , ปั่นจักรยานเล่นริมน้ำโขง
18.00 น. พาท่านเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารเย็น (3) เดินเล่นถนนคนเดิน
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าพาท่าน ตักบาตรข้าวเหนียว พร้อมรับประทานอาหารเช้า (4) ข้าวปุ้น อาหารพื้นเมืองของเชียงคาน หลังจากนั้น พาท่าน ชมทะเลหมอกภูทอก
10.00 น. อำลาเชียงคาน พาท่านสู่สวนหินผางาม
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน (5) ที่สวนป่าหินงาม
13.00 น. พาท่านชมสวนหินผางาม ชมสวนภูเขาหินหรือที่เรียกว่า คุนหมิงเมืองไทย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
22.30 น. ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม

ราคานี้รวม

 1. รถตู้ V.I.P. 9 ที่นั่ง
 2. ค่าที่พัก 2 คืน
 3. ค่าอาหาร 5 มื้อ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
 5. ค่าเครื่องดื่มบนรถ น้ำเปล่า, น้ำแข็ง, น้ำอัดลม, ผ้าเย็น, อาหารว่าง บริการตลอดทาง
 6. ค่าเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบนรถ
 7. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ

ราคานี้ไม่รวม

 1. อาหาร/เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากที่แจ้ง
 2. Vat  7%
 3. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%,
 4. ค่าธรรมเนียมคนต่างชาติ

การสำรองที่นั่ง : โทรมาจองก่อนแล้วโอนเงินมัดจำล่วงหน้าคนละ 50% มาที่
1.  ธ.กรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 0131393815 ชื่อบัญชี นายชัยพร ไตรปราบ ประเภทออมทรัพย์ 
2. ธ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 2380906384 ชื่อบัญชี นายชัยพร ไตรปราบ ประเภทออมทรัพย์ 
3. ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 0642621831 ชื่อบัญชี นายชัยพร ไตรปราบ ประเภทออมทรัพย์ 
หลังจากโอนเสร็จแล้วกรุณาส่งแฟ็กซ์หรือเมล์มาที่  talontours@hotmail.com  โดยแจ้งชื่อ – สกุล, อายุ และเบอร์โทรติดกลับด้วย ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วัน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

 1. เสื้อกันหนาว
 2. ยาประจำตัว (ถ้ามี), ยาดม, ยาแก้เมารถ

* ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 ท่าน , สำหรับทัวร์เป็นหมู่คณะนัดขึ้นรถสถานที่สะดวกได้

** กรณียกเลิกการเดินทางก่อน : 30 วัน คืนเงินทั้งหมด, 20 วัน คืน 50% จากเงินที่ชำระไว้, 15 วัน สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น